7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) temel amacı, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumaktır. Birtep Gayrimenkul Pazarlama ve Ticaret A.Ş. (“Kolektif Gayrimenkul” olarak anılacaktır) veri sorumlusu olarak, kişilerin temel hak ve özgürlüklerine son derece önem vermekte olup, ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, Kolektif Gayrimenkul ile ilişkili gerçek kişilere ilişkin tüm kişisel verilerin KVKK’ya uygun olarak işlenmesine, gizliliğinin ve güvenliğinin sağlanmasına azami hassasiyet göstermektedir.

I. Veri Sorumlusu

Bu aydınlatma, 6698 sayılı KVKK ve ilgili yasal mevzuat hükümleri doğrultusunda veri sorumlusu sıfatıyla Birtep Gayrimenkul Pazarlama ve Ticaret A.Ş. tarafından yapılmaktadır. Kanun kapsamında, “Veri İşleme”; kişisel verilerin tamamen veya kısmen, otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olması koşuluyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, saklanması, güncellenmesi, sınıflandırılması; mevzuatın izin verdiği üçüncü kişilerle paylaşılması veya onlara devredilmesi gibi, veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir. Veri sorumlusu olarak, tarafınızca paylaşılan her türlü kişisel veriyi ilgili mevzuata uygun davranarak ve kişisel verilerinize uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri alarak muhafaza etmekteyiz.

II. Tarafımızca Toplanan Kişisel Veriler

Kolektif Gayrimenkul’den alınacak hizmetlerin niteliğine bağlı olarak kuracağımız ilişki kapsamında; Kolektif Gayrimenkul ile ilgili kişi arasındaki ilişkinin türü, niteliği, geçmişi, verinin temin edilme yöntemi ve aşağıdaki amaçlara bağlı olarak farklılık gösteren ve KVKK ile Kolektif Gayrimenkul’ün Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikasındaki ilkelere uyumlu bir şekilde işlenen kişisel veriler bunlarla sınırlı olmamak üzere, genel olarak aşağıdaki gibidir:

 • Kimlik Bilgileri: İsim, soy isim, T.C. kimlik numarası, pasaport numarası, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet, medeni durum, eş/çocuk bilgisi, vatandaşlık durumu, uyruk bilgisi sicil kaydı bilgileri
 • Görsel kayıtlar: Fotoğraf
 • İletişim Bilgileri: Adres, elektronik posta, kayıtlı elektronik posta adresi, cep telefonu, sabit telefon ve faks numarası gibi iletişim bilgileri ile birlikte, telefon görüşmeleri, video görüşmeleri ve elektronik posta yazışmaları kapsamındaki iletişim kayıtları diğer sesli ve görüntülü veriler,
 • İşlem Güvenliği Verileri: I-şube’ye giriş için gerekli müşteri bilgileri, IP adresleri, şifre ve parolalar, bu kanallarda kullanılan güvenlik uygulamaları ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi gibi amaçlarla işlenen konum bilgileri ile ilgili kişilerin rızasına istinaden işlenen biyometrik veriler,
 • Pazarlama Verileri: Müşterilerimizin, müşteri adaylarımızın ve ilgili olabilecek diğer gerçek kişilerin verecekleri izin doğrultusunda alışveriş geçmişi bilgileri, anket, çerez kayıtları, kampanya çalışmasıyla elde edilen veriler,
 • Ticari Hayata İlişkin Veriler: Vergi levhası, ticaret gazetesi, yetki belgesi, ticaret sicil belgeleri, yeterlilik belgeleri, imza sirküleri ve faaliyet belgesi gibi tüzel kişilere yönelik belgelerdeki gerçek kişilere ait bilgiler, vergi mükellefiyeti durumu kişiye ilişkin bilgiler gibi veri sahibini tanıtıcı çeşitli demografik bilgiler,
 • Finans Verileri: Kolektif Gayrimenkul tarafından üretilen fiyatlandırma, mutabakat, müşteri bilgileri, müşterinin aldığı hizmetlere yönelik yeknesak numaralar, kredi kartı numaraları, hesap numaraları, IBAN, tahsilat ve ödeme faaliyetlerine ilişkin detaylı ve her türlü finansal veriler,
 • Eğitim, İş ve Profesyonel Yaşama İlişkin Bilgileriniz: Meslek, unvan, çalışma bilgisi, eğitim durumu, özgeçmiş bilgisi,
 • Hukuki Bilgiler: Kolektif Gayrimenkul’ün taraf olduğu hukuki uyuşmazlıklar nedeniyle edindiği adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler, alternatif uyuşmazlık çözümleri kapsamında tutulan bilgiler gibi veriler, Kolektif Gayrimenkul’e tebliğ edilen her türlü idari ve adli makamlara ait yazılar içerisindeki veriler,
 • Kamera ve Giriş – Çıkış Kayıtları: Kolektif Gayrimenkul ve bağlı ortaklıklarımıza ait mekanlarda fiziki güvenliğin sağlanması amacıyla çalışanlara ve ziyaretlere ait giriş çıkış kayıtları ve kamera görüntüleri gibi veriler,

III. Kişisel Veri İşleme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Kolektif Gayrimenkul tarafından elde edilen kişisel verileriniz, öncelikle size güvenli, etkin ve kaliteli hizmet sunulması olmak üzere temel olarak aşağıdaki amaçlarla ve hukuki sebeplerle işlenmektedir:

İşleme Amaçlarımız

Hukuki Sebepler

 • Müşterinin tanınması, kimlik tespit ve teyit işlemlerinin yapılabilmesi, müşterilerimizin gerçekleştireceği işlemlerde bilgilerini tespit edebilmek için kimlik, adres ve gerekli diğer bilgilerini kaydetmek,
 • Kolektif Gayrimenkul’ün hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için
 • Kolektif Gayrimenkul’ün hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
 • Kolektif Gayrimenkul operasyonel süreçlerinin yürütülmesi, iç sistemlere, risk izleme ve bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması, Kolektif Gayrimenkul ile imzaladığınız sözleşme/sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi
 • Açık rızanın varlığı halinde
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve sair mevzuattan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Kolektif Gayrimenkul’ün meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
 • Kolektif Gayrimenkul sistemlerinin analizi, geliştirilmesi ve bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, bilgi sistemleri alt yapılarının kurulması, yönetilmesi ve uygulanması,
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi
 • Kolektif Gayrimenkul’ün hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
 • MASAK, GİB, gibi bilgi verme yükümlülüğümüz olan adli ve idari kurumlarca istenilen bilgileri saklamak, raporlamak ve bu kurumları bilgilendirmek
 • Kolektif Gayrimenkul’ün hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
 • Tabi olunan tüm yasal mevzuat kapsamında sunduğumuz hizmetlerin elektronik kanallar da dahil olmak üzere tüm kanallardan sunmak,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi
 • Tabi olunan tüm yasal mevzuat kapsamında sunduğumuz hizmetlerin elektronik kanallar da dahil olmak üzere tüm kanallardan sunmak,
 • Kolektif Gayrimenkul’ün hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • Kağıt üzerindeki ve sözlü ortamlar ile elektronik ortamlarda işlemleri tamamlayabilmek için, konum bilgisinin işlenmesi de dahil olmak üzere, gerekli tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,
 • Açık rızanın varlığı halinde
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Kolektif Gayrimenkul’ün meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
 • Müşterilerimize özel ürün, teklif faaliyetlerini planlamak ve hayata geçirmek; gerekse diğer hizmet ve ürünlerimize ilişkin iyileştirilmelerin yapılması , güncellenmesi, gelişen teknoloji ile yenilenmesi yönündeki amaçlara yönelik olarak ürün, hizmet, çalışma modeli teklifleri gerçekleştirmek, profilleme ve segmentasyon yapmak
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi
 • Kolektif Gayrimenkul’ün hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Kolektif Gayrimenkul’ün meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
 • Hukuki ve fiziki güvenliğin sağlanması, güvenlik ile verilen hizmet kapsamında yapılan işleme dayanak olması sebebiyle ve kanundan kaynaklanan yükümlülükler kapsamında, genel müdürlük binası ve şubelerde kamera görüntülerinin ve fotoğrafların kaydedilmesi, T.C kimliklerinizde bulunan biyometrik fotoğrafınızın güvenlik ve kimlik tespiti amacıyla işlenmesi,
 • Kurumsal sürdürülebilirlik, kurumsal yönetim, stratejik planlama ve bilgi güvenliği süreçlerimizi planlamak, denetlemek ve hayata geçirmek,
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi
 • Kolektif Gayrimenkul’ün hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Kolektif Gayrimenkul’ün meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
 • Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ve elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve hizmetlerimizin belirlenen yasal çerçevede verilebilmesi ve bu kapsamda Kolektif Gayrimenkul’ün akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için elde edilir. Kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi KVKK ve sair yasal mevzuat hükümleridir. Kolektif Gayrimenkul tarafından kişisel verileriniz KVKK’nın 5/1. maddesi uyarınca açık rızanız olması halinde veya KVKK’nın 5/2. maddesi uyarınca hukuki sebeplere dayanılarak otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle işlenmektedir.

  KVKK’nın 6/1. maddesi uyarınca özel nitelikli kişisel veriler açık rızanın olması halinde işlenebilmektedir. KVKK’nın 6/3. maddesi uyarınca ise, sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilmektedir. Bu kapsamda, KVKK’nın 6/3. maddesi uyarınca, sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Kolektif Gayrimenkul tarafından sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel verileriniz, kanunlarda öngörülen hâllerde işlenebilir.

  Ayrıca, KVKK’nın 6/3. maddesi uyarınca sağlık ve cinsel hayat kişisel sağlık verileriniz, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla işlenebilmektedir.

  IV. Kişisel Verilerin Aktarımı

  Kişisel verileriniz Kolektif Gayrimenkul tarafından sağlanmakta olan hizmetler esnasında elde edilmekte olup, kişisel verilerin elde edilmesi, yüz yüze görüşmeler esnasında gerçekleşebileceği gibi, çağrı merkezi, internet sitesi, e-posta, dijital mesajlaşma platformları ve sosyal medya kanalları aracılığıyla, şube, faks, kısa mesaj (SMS), iş ortağı bayileri, tablet, DST (form veya tablet) iş ortaklarımız, bağlı ortaklar, kimlik paylaşım sistemleri, adres paylaşım sistemleri, PTT Genel Müdürlüğü (Türkiye Posta Hizmeti) ve diğer hukuka uygun ilgili kanallardan toplanmaktadır.

  Aktarılan Kişi/Kuruluşlar

  Aktarma Amaçlarımız

 • Kanunen bilgi almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile yargı mercilerine
 • Yasal raporlama yapılması, düzenleme ve denetim faaliyetlerinin yürütülmesi, şikayet ve hukuki süreçlerin işletilmesi vb. yasal sebeplerden dolayı
 • Yapılması gereken yasal raporlamalar nedeni ile MASAK, GİB gibi kamu tüzel kişileri
 • Kolektif Gayrimenkul’ün faaliyetlerinin yürütülebilmesi ve hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için
 • Hissedarlarımız,
 • Yasal mevzuatta belirlenen istisnai durumlarla sınırlı olmak üzere
 • Bağlı ortaklıklarımız, faaliyetlerimizi yürütmek için hizmet aldığımız veya iş birliği yaptığımız program ortağı kuruluşlar,
 • Kolektif Gayrimenkul faaliyetlerinin yürütülebilmesi ve hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için
 • V. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi

  Kişisel verileriniz Kolektif Gayrimenkul tarafından sağlanmakta olan hizmetler esnasında elde edilmekte olup, kişisel verilerin elde edilmesi, yüz yüze görüşmeler esnasında gerçekleşebileceği gibi, çağrı merkezi, internet sitesi, e-posta, dijital mesajlaşma platformları ve sosyal medya kanalları aracılığıyla, şube, faks, kısa mesaj (SMS), iş ortağı bayileri, tablet, DST (form veya tablet) iş ortaklarımız, bağlı ortaklar, kimlik paylaşım sistemleri, adres paylaşım sistemleri, PTT Genel Müdürlüğü (Türkiye Posta Hizmeti) ve diğer hukuka uygun ilgili kanallardan toplanmaktadır.

  VI. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

  • İşlenip işlenmediğini, işlenme amacını ve amacına uygun kullanıp kullanılmadığı öğrenebilir ve işlenmiş ise bu konuda bilgi isteyebilir,
  • Kanuna uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında bilgilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişileri öğrenebilir,
  • Bilgilerinizin eksik ya da hatalı işlendiğini düşünüyorsanız düzeltilmesini isteyebilir,
  • Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde bilgilerinizin silinmesini ya da yok edilmesini talep edebilir,
  • Bilgilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere (c) ve (d) maddelerinde belirtilen taleplerinizin bildirilmesini ve aynı işlemleri gerçekleştirmelerini isteyebilir,
  • Bilgilerinizin, otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilir veya kanuna aykırı olarak kaydedildiğini veya kullanıldığını düşünüyorsanız ve bu sebeple zarara uğramışsanız zararın giderilmesini isteyebilirsiniz.

  VII. Veri Güvenliği ve Başvuru Hakkı

  Kişisel verileri işlenen ilgili kişiler, kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme; kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme; kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme; KVK Kanunu 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme; (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. Kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızı kullanmak amacıyla; Kolektif Gayrimenkul web sitesinden erişebileceğiniz İlgili Kişi Başvuru Formu , BİRTEP resmi e-mail adresi [email protected] üzerinden gerekli değişiklik, güncelleme ve/veya silme gibi işlemleri ve ilgili talepleri gerçekleştirebilirsiniz.